Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentu

położonego w Dziwnówku ul. Wolności 31/148 72-420 Dziwnów. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest

jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem Regulaminu. Umowa pomiędzy

Gościem, a Wynajmującym zostaje zawarta po dokonaniu rezerwacji online, za pomocą poczty

elektronicznej lub telefonicznie i potwierdzonej wpływem 30 procentowego zadatku.

I. Postanowienia ogólne

1. Aby dokonać rezerwacji apartamentu Gość rezerwuje pobyt online poprzez stronę www.dziwnowek-

apartament.pl, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dokonując rezerwacji Gość wyraża

zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wynajmującego.

2. Usługa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu

pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

3. Podane ceny na stronie www.dziwnowek-apartament.pl są cenami brutto. Cena za wynajem

apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie-w sezonie grzewczym) podatek vat,

dostęp do internetu Wifi, dwa bezpłatne rowery, pościel, ręczniki, ręczniki plażowe, sprzęt plażowy,

miejsce postojowe oraz sprzątanie końcowe. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego

wynajem na dobę w poszczególnych okresach roku, bez względu na liczbę przebywających w nim osób,

nie większą niż jest to przewidziane w charakterystyce apartamentu.

4. Minimalny okres pobytu to 3 noclegi/4doby.

5. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego apartament, nie uprawnia go

do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

6. Przy opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in. co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób

mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz palenia tytoniu.

Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Wynajmującego oraz

przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.

7. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia w chwili odbioru apartamentu oraz

bezzwłocznego poinformowania o ewentualnych uszkodzeniach i brakach. W takim przypadku Gość nie

będzie obciążony kosztami naprawy, a usterka zostanie usunięta w najkrótszym, możliwym czasie.

8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie

poinformować Wynajmującego. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność

apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

9. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

zniszczenia w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu, a także terenu zewnętrznego i

jego urządzeń, poczynione przez osoby wynajmujące apartament Za zniszczenie bądź uszkodzenie ścian

lub wyposażenia apartamentu, powstałe w czasie pobytu z winy Gościa lub z winy odwiedzających go

osób, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw oraz dodatkowymi

opłatami, m.in. kosztami transportu i obsługą pracowników. Za powstałe zniszczenia Gość jest

odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we

własnym zakresie. Wynajmującego.

10. Przy pobycie 14 dniowym zapewniamy dodatkową pościel i ręczniki na wymianę. Dla pobytów

dłuższych niż 14 dni Gościowi przysługuje bezpłatna usługa sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników

po 10 dniach pobytu.

11. Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną, będącą zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód

powstałych z winy Gościa w kwocie 300 zł. Kaucja zostaje pobrana gotówką pierwszego dnia i zwrócona

Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag. Zabezpieczenie ewentualnych

roszczeń Wynajmującego wynikających z ewentualnego zniszczenia apartamentu i/lub jego wyposażenia

może być zrealizowane również poprzez dokonanie blokady środków w wysokości 300zł przy użyciu karty

kredytowej. Gość, który wyraża zgodę na blokadę środków przy użyciu karty kredytowej wyraża

jednocześnie zgodę na przechowanie danych karty obejmujących: dane właściciela karty, numer karty,

datę ważności oraz kodu CVV oraz na pobranie zablokowanych środków pieniężnych bez fizycznego

użycia karty w sytuacji dokonania przez Gościa uszkodzenia apartamentu lub wyposażenia apartamentu.

Blokada środków jest dokonywana na okres korzystania z apartamentu.

12. Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i

innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i

zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

14. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła

niniejszy regulamin.

15. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.

16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych,

papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do osób

przebywających w apartamencie.

17. Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego

pojazdu należącego do Gościa. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla

bezpieczeństwa Gości i ich mienia. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingach, powinny być zgłaszane

natychmiast Wynajmującemu, w celu zabezpieczenia zapisów monitoringu zewnętrznego, ponieważ

Wynajmujący nie odpowiada za szkody (w tym zakresie) wyrządzone nawzajem przez Gości,

uprawnionych do korzystania z parkingu.

18. Reklamacje można zgłosić w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie

zażalenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Wynajmującego. Rozpatrzenie reklamacji

następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony

pocztą elektroniczną o sposobie jej rozpatrzenia. Jeśli w czasie pobytu Gość będzie miał powody do

wniesienia próśb lub skarg, powinien zgłosić je natychmiast Wynajmującemu, co umożliwi rozwiązanie

powstałych problemów jeszcze w trakcie pobytu.

19. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Gościem jest prawo polskie. Spory

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

20. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie

Wynajmującego. Administratorem danych osobowych podanych przez Gościa jest Wynajmujący. Kontakt

z Administratorem jest pod adresem poczty elektronicznej dziwnowek.apartament@vp.pl lub numerem

telefonu +48 663 366 458. Dane osobowe Gościa są zbierane i przetwarzane przez Administratora

danych w celu realizacji umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym – Administratorem danych

osobowych, a Gościem dokonującym rezerwacji. Gość podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma

prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania. Administrator danych osobowych informuje,

iż Gość nie ma prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych, a ich podanie nie jest

przymusowe. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w

celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich

danych osobowych i ich aktualizacji.

II. Rezerwacja

1. Dokonać rezerwacji można poprzez Booking.com lub e-rezerwacje24.pl na stronie www.dziwnowek-

apartament.pl, e-mailem lub telefonicznie.

2. Po otrzymaniu formularza rezerwacyjnego, na adres email zwrotny zostaje wysłane potwierdzenie

rezerwacji wstępnej wraz z wyliczoną kwotą zadatku i numerem konta Wynajmującego oraz szczegółowe

informacje na temat pobytu.

3. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez e-rezerwacje24.pl i

system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay, z którymi Wynajmujący ma podpisane stosowne

umowy lub na wskazane konto bankowe.

4. Dokonana rezerwacja do dnia wpłaty zadatku traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Po wpłynięciu

przedpłaty na konto rezerwacja otrzymuje status rezerwacji potwierdzonej.

5. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres email oraz

numer telefonu kontaktowego.

6. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 4 dni wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty

należnej za cały pobyt. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym

wstępną rezerwacje w ciągu 3 dni od momentu złożenia rezerwacji.

7. W przypadku braku wpływu powyższego zadatku na konto bankowe Wynajmującego, rezerwacja ulega

automatycznie anulowaniu po upływie 4 dni od momentu rezerwacji. Przekroczenie wyznaczonego

terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja

została anulowana, a Gość dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po

potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w ciągu 2 dni roboczych na konto

wpłacającego. Formularz Rezerwacji wraz z wpłatą zadatku jest dla Gościa potwierdzeniem zawarcia

umowy z Wynajmującym.

8. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem na konto

Wynajmującego najpóźniej 14 dni przed datą przyjazdu. W tytule zapłaty należy podać numer rezerwacji,

imię i nazwisko Gościa oraz termin przyjazdu. Niezidentyfikowane wpłaty będą odsyłane na konto, z

którego zostały przelane, po odjęciu kosztów administracyjnych w kwocie 50zł.

9. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu

GOTÓWKĄ.

10. W przypadku dokonywania rezerwacji „z dnia na dzień” lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt

pobierana jest podczas przekazywania kluczy.

11. W przypadku nie przybycia Gościa w pierwszej dobie pobytu, umowa zostaje automatycznie

rozwiązana, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone przed planowanym przyjazdem.

12. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

13. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do

żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

14. W każdej chwili Gość może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu

rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji

obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie rezerwującego

podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

15. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków.

Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo.

16. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

17. Na życzenie Gościa dostarczamy do apartamentu łóżeczko dziecięce 20zł / dobę, krzesełko do

karmienia bezpłatnie, wanienkę do kąpania bezpłatnie, podgrzewacz do butelek bezpłatnie oraz

zapasową pościel do łóżeczka 20zł/pobyt. Potwierdzenie powyższych życzeń musi nastąpić podczas

rezerwacji.

18. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu przez Gościa.

III. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji:

1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Gościa

apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie,

chyba że cena w tym innym terminie jest wyższa.

2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Gość odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie

wykonał umowy (brak przyjazdu), Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia wpłaconego zadatku wg

poniższych zasad.

a) W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży

Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.

b) W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w terminie poniżej 14 dni lub w przypadku

niepojawienia się Gościa w obiekcie, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 30 procent opłaty za cały

pobyt .

3. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej,

uniemożliwiającej spełnienie zarezerwowanego świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy

przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki,

wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub

wody. Wówczas Wynajmujący ma obowiązek zaproponować inny termin Gościowi, a gdy Gość nie wyraża

na to zgody odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).

Zasady obowiązujące Gościa w czasie pobytu w apartamencie:

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00, a możliwość wcześniejszego

przyjazdu do apartamentu przed godziną 14:00 należy uzgodnić z Wynajmującym.

3. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

Gość zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej

godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 14:00 w pierwszym

dniu jego pobytu (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną

za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić w

ostatni dzień pobytu do godziny 12:00. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej

godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie

kluczy.

4. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących wybranych

urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie

zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.

Apartament przekazywany jest w stanie czystym. W trakcie pobytu obowiązek utrzymania porządku

spoczywa na Gościach apartamentu. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i

porządkowego w momencie wprowadzenia się do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament

został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

5. Odbiór kluczy do apartamentu w dniu przyjazdu następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich

opłat. Goście otrzymują do swojej dyspozycji 2 komplety kluczy do apartamentu, 2 piloty, klucze do

rowerów,1 klucz do rowerowni oraz klucz do sejfu. Powyższe klucze Goście zobowiązani są zwrócić

Wynajmującemu apartament w dniu wyjazdu.

6. Godzina opuszczenia apartamentu przez Gościa powinna być wcześniej uzgodniona tak, aby

Wynajmujący stawił się w celu sprawdzenia stanu zdawanego apartamentu i odebrania kluczy. Odbiór

kluczy ma zawsze miejsce w apartamencie w ostatni dzień jego pobytu. Wynajęty apartament należy

pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

7. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w

wysokości 150 zł za zakup i wymianę zamka.

8. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do

uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za zakup nowego pilota.

9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków

odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych

osób oraz mienia.

10. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Wynajmującym po godzinie 12:00 będzie traktowane, jako

odpłatne przedłużenie pobytu i naliczona będzie opłata w kwocie 20zł za każdą dodatkową godzinę.

11. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego apartament, nie uprawnia go

do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi oraz poniesione świadczenia.

12. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym istnieje możliwość

wcześniejszego przyjazdu.

13. Palenie w apartamencie , jak i na terenie całego apartamentowca jest całkowicie zabronione.

Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010roku o zmianie

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia

zakazu palenia wewnątrz apartamentów. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu

podlega karze grzywny. Prosimy o korzystanie z miejsc wyznaczonych do palenia. Zapach dymu oznacza

konieczność dearomatyzacji pokoju (odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie firan), która kosztuje

300 złotych i zostanie doliczona do rachunku.

14. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez

zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

15. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin

ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00).

16. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy

towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Wynajmujący może pobrać opłatę dodatkową w wysokości

500 zł.

17. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22.00 do 7.00, a także

niestosownego zachowania się w pozostałych godzinach oraz w przypadku naruszenia postanowień

Regulaminu apartamentu Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je

narusza bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Osoba taka zobowiązana jest do

niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, a w szczególności do zapłaty za poczynione

szkody i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

18. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu.

Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu.

19. Gość zobowiązany jest udostępnić apartament w celu umożliwienia przeprowadzenia akcji usunięcia

awarii, gaszenia pożaru oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

20. Wszelkie problemy techniczne, związane z lokalem wynikłe w trakcie pobytu powinny być jak

najszybciej zgłaszane Wynajmującemu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 601160454.

21. Dostęp do Internetu na terenie apartamentu jest bezpłatny. Użytkownik ogólnie dostępnej sieci

zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie wykorzystywał

Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem ( w tym także

rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania z nielegalnych stron

pornograficznych, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp.). Korzystanie z programów typu P2P

jest zabronione.

22. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na

koszt Gościa, na wskazany adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być

odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 7 dni

od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa zobowiązana jest przechować przedmioty znalezione przez rok,

od momentu poinformowania Gościa lub przez dwa lata, jeżeli nie udało ustalić się właściciela

pozostawionych rzeczy.

Życzymy udanego pobytu nad morzem

Bogusława Żbikowska,

Ul. Sienkiewicza 45

66-300 Międzyrzecz

Numer konta: 27 1140 2004 0000 3602 7675 7364
IBAN PL27 1140 2004 0000 3602 7675 7364

BIC/SWIFT code: BREXPLPWMBK

Rezerwacja tel. +48 601 160 454